บทความวิจัยและบทความวิชาการ

บทความ เป็นการสั่งเคราะห์องค์ความรู้ โดยเจาะลึกประเด็นต่างๆ ผู้เขียนต้องมีความรู้ในประเด็นที่จำนำเสนออย่างรอบด้าน รวมถึงทักษะทางภาษา การใช้ข้อความอย่างเหมาะสม และสื่อสารเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ดังนั้นการเขียนบทความจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยผู้เขียนจำเป็นต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถที่จะทำผลงานออกมาได้อย่างดี

รูปแบบของบทความวิชาการ นั้นจะประกอบด้วยไปด้วยหลายส่วน เช่น  ทั้งบทนำหรือการเกริ่นนำที่อธิบายถึงเหตุผลในการวิจัย วิธีการในการศึกษา การวิเคราะห์ และสุดท้ายคือ บทสรุป และการวิจัยทุกงานจะไม่ได้มีแต่ข้อมูลที่ทำการศึกษาและสำรวจ แต่เพียงอย่างเดียว มักที่จะหยิบงานวิจัยของคนอื่นมากล่าวถึง ดังนั้นจึงต้องมีการอ้างอิงบรรณานุกรมด้วย

ส่วนบทความวิชาการ ก็จะเป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย สามารถที่จะประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ให้มีความกระชับและสั้น ส่วนมากใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

การสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา/สุขภาพ/ การพยาบาล /การท่องเที่ยว