วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)

การวิจัยกึ่งทดลองเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการศึกษาในห้องทดลอง หรือในภาคสนามหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่มีการจัดการกระทำกับตัวแปรอิสระ แต่ไม่สามารถทำการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ อาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว ตามสภาพธรรมชาติ เช่นนักเรียน ห้องเรียน มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงทดลอง แต่การวิจัยจึงทดลองไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม สามารถสรุปการวิจัยกึ่งทดลองได้ดังต่อไปนี้

 1. มักใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ตามสภาพจริงตามธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีกลุ่มควบคุม
 2. มีการจัดกระทำกับตัวแปรทดลองหรือตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้น เพื่อจะทำการทดลองว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ ในกลุ่มทดลองโดยการจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ อาจกระทำโดยนักวิจัยคนอื่นๆ การวิจัยกึ่งทดลองบางแบบ อาจไม่มีกลุ่มควบคุมแต่ใช้การวัดตัวแปรตามก่อน
 3. มีการควบคุมสถานการณ์ที่มากระทบต่อผล ที่เกิดจากการทดลองและตัวแปร ที่ไม่ต้องการศึกษาเพื่อให้เกิดผลสูงสุด อันเนื่องมาจากตัวแปรทดลอง จึงมีการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกิน หรือสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาและอาจจะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งทำให้ผลการทดลองผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนไป ดังนั้นเพื่อให้ผลการทดลองถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ต้องมีการควบคุมสถานการณ์ ที่มากระทบกระเทือนต่อการวิจัย
 4. พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความสมดุล ทั้งความเที่ยงตรงภายในและภายนอก คือผลของการแปรเปลี่ยนในตัวแปรตาม เนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาโดยพยายามขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกิน ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามให้หมดไป
 5. มุ่งเน้นสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้ว สังเกตผลที่ตามมา มุ่งทดสอบสมมุติฐานควบคุมตัวแปรเกินแล้วปล่อยให้ตัวแปรอิสระ ส่งผลต่อตัวแปรตามและวัดผลตัวแปรตาม

ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงตรงภายในการวิจัยกึ่งทดลอง

 1. เหตุแทรกซ้อนคือ มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมีผลต่อตัวแปรตาม
 2. วุฒิภาวะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจร่างกาย ของกลุ่มตัวอย่าง
 3. การทดลองจะได้คะแนนสูงขึ้น ในการทดสอบภายหลังการทดลอง
 4. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยมีความเที่ยงตรง มีมาตรฐาน
 5. อคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มักเกิดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยอคติของผู้วิจัย
 6. การสูญหายของกลุ่มประชากร ระหว่างการทดลองมักเกิดขึ้นในการทดลองที่ใช้เวลายาวนาน

ขั้นตอนการวิจัยกึ่งทดลอง

 1. กำหนดปัญหาและบ่งชี้ปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน
 2. การตั้งสมมุติฐานในการวิจัย เพื่อเป็นการหาคำตอบที่ผู้วิจัยคาดหวัง จะได้รับจากการวิจัยกึ่งทดลอง
 3. การออกแบบการวิจัย ต้องมีการกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง การจัดกลุ่มตัวแปรเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ
 4. การเลือกเครื่องมือในการวิจัย การศึกษาการนำร่อง เพื่อความเป็นไปได้ในการทดลอง การวางแผนการดำเนินงาน
 5. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
 6. จัดเรียงข้อมูล
 7. วิเคราะห์ผลการทดลอง
 8. สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน

ประโยชน์ของการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

 1. หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสภาพการณ์ทดลองได้ อย่างเคร่งครัด สามารถใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองได้
 2. หากในกรณีที่ไม่สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรได้ เนื่องจากข้อจำกัด สามารถใช้รูปแบบการวิจัยแบบ กึ่งทดลองได้
 3. ผลการทดลองสามารถแสดงถึง ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้ใน
 4. สามารถใช้ทดสอบทฤษฎี เพื่อยืนยันว่าทฤษฎีนั้นยังมีความถูกต้อง ทันสมัย

ข้อดีของการวิจัยกึ่งทดลอง

 1. เป็นทางเลือกในการตรวจสอบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะทำการควบคุมการทดลองได้ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงพฤติกรรมของมนุษย์
 2. สามารถที่จะนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติ และสามารถอ้างอิงผลและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
 3. เหมาะที่จะใช้กรณีที่ผู้วิจัย ไม่สามารถทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองได้ โดยเฉพาะการวิจัยภาคสนาม

ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ พร้อมรับทำวิจัยวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของราคาที่ยุติธรรม

วิจัยเฉพาะกรณี (Case-Study Research)

วิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal-Comparative Research)