วิจัยทางการศึกษา

ในปัจจุบันสภาพสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้รูปแบบการศึกษาแบบเดิมๆ ไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ จะต้องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั่วทุกที่ในประเทศไทย ให้อยู่ในระดับสากลได้ ดังนั้นเรื่องของการศึกษานั้น จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่ไม่สมควรที่จะละเลย

วิจัยทางการศึกษา จะช่วยในการพัฒนาสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องไปสภาพสังคม และการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังสามารถที่จะช่วยกำหนดนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน การเลือกหลักสูตรที่พอดีพอเหมาะ เพื่อให้เด็กนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันและเหมาะสม กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุนี้ วิจัยทางการศึกษา จึงสำคัญมากต่อสถานศึกษา ที่จะมีหน้าที่หลักและมีหน้าที่สำคัญที่จะทำการพัฒนาเด็ก ให้มีกระบวนการคิดใน การเรียนรู้ ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือว่าการจัดหลักสูตร การหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่เหมาะสม ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น การสอนทักษะการคิด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคปัจจุบัน  ในการจัดการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาการของเด็กอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีทิศทางที่ชัดเจน มีกระบวนการคิดที่ดี สามารถที่จะเชื่อมดยงกับการดำรงชีวิตได้ด้วย

ดังนั้น การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อจัดการศึกษาแก่ประชาชนในประเทศ โดยได้กำหนดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้นำผลที่ได้การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในชาติไปเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในด้าน ต่าง ๆ นั่นเอง

วิจัยทางรัฐศาสตร์/รัฐประสาศนศาสตร์

วิจัยทางธุรกิจ (การจัดการ/การตลาด/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์)