วิจัยทางธุรกิจ (การจัดการ/การตลาด/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์)

ในสภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เราทราบว่าการที่เราจะทางในการพัฒนาสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดในการประกอบธุรกิจ การสร้างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและกับประเทศอื่นๆ จึงจะต้องมีการแสวงหาข้อมูลเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา ทำให้ความได้เปรียบในทุกๆ ดังนั้นจึงสามารถที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไร หรืออะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของเราและคนพูดถึงธุรกิจของเราในเชิงใดบ้าง จึงเป็นวิธีที่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า

การวิจัยทางธุรกิจ สามารถที่จะทำการตรวจสอบผู้ซื้อ ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อว่าต้องการซื้อสินค้าประเภทใด ต้องการซื้อที่ไหน การวิจัยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางตำแหน่งตัวเองในตลาด และทำนายว่าตลาดใดจะไปได้ดีในอนาคต และทราบข้อมูลเชิงลึกในตลาดมากยิ่งขึ้น โดยการวิจัยทางธุรกิจนั้นมีหลายด้าน เช่น ศึกษาวิจัยตลาด ศึกษาวิจัยธุรกิจ การภาพลักษณ์องค์กร และภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นต้น

วิธีการในการที่จะทำการวิจัยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจนั้นๆ  การวิจัยทางธุรกิจ จึงสามารถทำให้พวกเขารับรู้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ หรือความคิดเห็นของลูกค้า ที่จะนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการในอนาคตให้ดีขึ้นได้

การวิจัยทางธุรกิจ มีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร เพราะว่าจะทำให้ องค์กรทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคก่อนซื้อและหลังซื้อ ในธุรกิจขายสินค้า นำมาใช้ในการวางแผนทางการตลาด  การแก้ปัญหาทางการตลาด การรายงานข้อเท็จจริง ได้ด้วย

วิจัยทางการศึกษา