วิจัยทางนิเทศศาสตร์

การสื่อสาร นับได้ว่าเป็นการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่มีความจำเป็นและสำคัญมาก ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ เพราะว่าในยุคที่สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมที่เป็นการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น ทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางนี้สำคัญมาก  โลกที่หมุนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีอยู่เสมอในทุกด้าน การที่องค์กรไหน ที่สามารถที่จะหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารได้เร็ว และดีมากกว่ากัน จะทำให้องค์กรนั้นๆ เป็นองค์กรที่ทันสมัย เพราะว่าสามารถที่จะ รับรู้ เรียนรู้ การปรับตัวและก้าวตามความเปลี่ยนแปลง นั้นๆ

โลกธุรกิจก็จะมีปัจจัยองค์ประกอบการสื่อสารระดับองค์กรที่ แตกต่างกันออกไป การสื่อสารภายในองค์กรมีปัจจัยระดับองค์กรที่เป็นตัวแปรในการสื่อสารภายใน องค์กร เช่น ช่องทางการสื่อสารและบรรยากาศการสื่อสารในองค์กร หรือการสื่อสารในโลกธุรกิจ โดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วย ซึ่งในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมาก ในการแข่งขันท่ามกลางโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาและก้าวไปอย่างรวดเร็วและองค์กรต่างๆ ต้อง เตรียมพร้อม ตั้งรับให้ทันต่อเหตุการณ์และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และการที่หาแนวทางการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ในสังคมของการแข่งขันทางธุรกิจได้

ดังนั้นจึงนับได้ว่าการสื่อสาร จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ทันท่วงที การสื่อสารนั่นมีหลายรูปแบบ หลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นระดับการสื่อสาร ทิศทางการ สื่อสาร การสื่อสารแบบทางการ เช่น การพูดคุยอย่างเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การวิจัยในเรื่องของการสื่อสารนั้นจึงมีผลต่อองค์กรมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่มีอยู่สะสมจากปัญหาเล็ก แล้วสะสมเป็นปัญหาใหญ่ไปเรื่อยๆ ดังนั้นการวิจัยจึงมักที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไข ปรับ พัฒนา เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการสื่อสารทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอก จึงสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการสื่อสารภายในที่ดีมากเท่าไหร่ จะทำให้พนักงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความ สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อคู่แข่ง ในโลกธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา/สุขภาพ/ การพยาบาล /การท่องเที่ยว

วิจัยทางรัฐศาสตร์/รัฐประสาศนศาสตร์