วิจัยทางรัฐศาสตร์/รัฐประสาศนศาสตร์

การพัฒนาทางสังคมนั้น จะต้องอาศัยรัฐที่จะต้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาให้รัฐสามารถที่จะดำเนินนโยบาย รวมถึงโครงการต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและแผนงานในอนาคต ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้นการวิจัยทางรัฐศาสตร์นั้นจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้การกำหนดนโยบายของรัฐ จึงมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยเฉพาะ

วิจัยทางรัฐศาสตร์นั้น การมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความพึงพอใจมากเพียงใด หรือว่าสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้มากเพียงใด ดังนั้นการวิจัยทางด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จะช่วยให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานของท่านนั้น ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การวิจัยอาจจะทำให้หน่วยงานได้มีการพัฒนาจน มีผลการดำเนินงาน หรือว่ามีผลตอบรับในการให้บริการประชาชน ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และส่งผลให้บริการประชาชนได้ตามเป้าหมาย ภายใต้การบริหารรัฐกิจที่ดี

การวิจัยเชิงรัฐศาสตร์ จะแนวการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงาน สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยและสามารถที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานองค์กรให้ไปสู่สากลในการในระดับโลก ดังนั้นการวิจัยทางการศึกษา เชิงรัฐศาสตร์ เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้หน่วยงาน สามารถที่จะทำการวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. สามารถที่จะศึกษาผลการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ใช้บริการนั้นได้รับความพึงพอใจ

2. สามารถที่จะศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้กลายเป็นองค์กรชั้นเลิศ 3. ได้รับข้อมูลการที่แท้จริง จากผู้มารับบริการ ที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามตั้งเป้าหมาย

วิจัยทางนิเทศศาสตร์

วิจัยทางการศึกษา