บริการเก็บแบบสอบถามออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

✔ ประชาชนทั่วไป
✔ อาศัยอยู่ในพื้นที่บริการสถานีตำรวจ
✔ ไม่จำกัดเพศและรายได้
✔ อาศัยในประเทศไทย

onellar.com

มิถุนายน 8, 2021

แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความน่าเชื่อถือ การรับรู้ต่อความสะดวก การรับรู้ต่อคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำของอาหารพร้อมทาน

✔ เคยทานอาหารกล่องแช่แข็ง
✔  อายุระหว่าง 15 – 60 ปี
✔  ไม่จำกัดเพศและรายได้
✔  อาศัยในประเทศไทย

onellar.com

มิถุนายน 8, 2021

การใช้งานคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2553

✔  เป็นทหารประจำชายแดน 30 จังหวัด
✔  เคยศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2553
✔  สังกัดกองทัพที่กำหนด

onellar.com

กรกฎาคม 19, 2020

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหอมปรับอากาศผ่านร้านค้าออนไลน์ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร

✔  ไม่จำกัดเพศ
✔  ไม่จำกัดอายุ
✔  ใช้น้ำหอมปรับอากาศ
✔  ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์
✔ อาศัยในกรุงเทพฯ

onellar.com

กรกฎาคม 17, 2020

การรับรู้ผลกระทบและแนวทางการป้องกันพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

✔ ไม่จำกัดเพศ
✔ ไม่จำกัดอายุ
✔ ใช้สื่อออนไลน์ เช่น line facebook อื่นๆ
✔ เคยถูกกลั่นแกล้งบนออนไลน์ เช่น ดูถูก ด่าทอ อื่นๆ

onellar.com

มิถุนายน 25, 2020

Loading