การใช้งานคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2553