ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหอมปรับอากาศผ่านร้านค้าออนไลน์ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร