บริการลงพื้นที่เก็บข้อมูล


ธนศาสตร์ รีเสิร์ช เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) บริษัทวิจัยภาคสนาม รับลงพื้นที่สำรวจตลาด Survey Research แจกแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึก In-depth interview และแบบกลุ่ม Focus group บริษัทออกสินค้าและบริการใหม่ หน่วยงานรัฐประเมินโครงการ ร้านค้าปรับปรุงบริการ Shopper รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ บริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ใครก็ตามที่กำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของราคาที่ยุติธรรม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การเก็บแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับงานวิจัย เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม วิจัยเชิงปริมาณหรือสำรวจ โดยการเก็บแบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยตรง หรือการตอบแบบสอบถามออนไลน์ แม้กระทั่งการโทรศัพท์สอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล เป็นต้น


วิจัยเชิงสำรวจ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

การเก็บข้อมูลเชิงสำรวจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัย เช่น การสำรวจเพื่อสอบถามทัศนคติ แนวคิด ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการ หรืออื่นๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดงานสินค้า บริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

การสำรวจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้


วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การทำ Delphi techniques โดยไม่ใช้ค่าสถิติ

การสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลที่นำมาใช้บ่อยในงานวิจัย โดยการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบเป็นทางการ(Structured Interview / Formal Interview)
  • การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบไม่เป็นทางการ(Non-Structured Interview)

บริการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)

เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการสอบถามเจาะลึกคำตอบนอกจากการตอบทั่วไปแล้ว ยังต้องถามถึงเหตุผลด้วย

ข้อดีของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เหมาะกับวิจัยด้านพฤติกรรมบุคคล วิจัยด้านความต้องการ วิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ วิจัยเกี่ยวกับทัศนคติหรือค่านิยม เป็นต้น

บริการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group Discussion)

เป็นการสัมภาษณ์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เจาะจง โดยมีผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นการสนทนา เพื่อชักจูงกลุ่ม ให้เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมกลุ่มละ 6-10 คน

ข้อดีของการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เหมาะกับวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริงที่ไม่มีมาก่อน (Exploratory) วิจัยเกี่ยวกับการหาปรากฎการณ์บางอย่าง (Explanatory) หรือวิจัยเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ (Assessment)

บริการการสังเกต

เป็นการสังเกตเพื่อเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีวิธีการ เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

การสังเกต แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)

เป็นการสังเกตโดยผู้วิจัยเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มที่ศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกัน จนกลุ่มตัวอย่างยอมรับในผู้วิจัยว่าเป็นพวกเดียวกัน โดยการฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยในชุมชน สถานที่ เป็นเวลานาน

การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-Participant Observation)

เป็นการเฝ้าสังเกตโดยไม่เข้าไปร่วม ต่างจากการสังเกตโดยผู้วิจัยเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มที่ศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกัน

จุดประสงค์ : เพื่อสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์ เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฎการณ์ เป็นต้น